Vertrouwensloket publiceert jaarrapport 2020

In 2020 ontving het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren 104 meldingen en werden 76 informatie- en adviesvragen gesteld. Uit het jaarrapport 2020 van het Vertrouwensloket blijkt dat aandacht voor welzijn van landbouwhuisdieren en veehouders onverminderd noodzakelijk blijft. De belangrijkste cijfers vindt u in de factsheet.

De meldingen en adviesvragen kwamen ongelijkmatig over het jaar 2020 binnen. De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de manier waarop en hoe vaak erfbetreders het boerenerf konden bezoeken en signalen van verminderde dierzorg konden zien. Tijdens de eerste lockdown-periode ontving het Vertrouwensloket gemiddeld minder meldingen. Tijdens de periodes van warm zomerweer ontving het Vertrouwensloket gemiddeld meer meldingen van met name bezorgde toeristen en recreanten in het buitengebied.

Verdeling diersoorten
Bij de verdeling van de 104 meldingen over de verschillende diersoorten, is het aandeel meldingen over rundvee 61 procent. De sectoren paardenhouderij en schapen-/geitenhouderij volgen met respectievelijk 18 en 11 procent. Het aantal meldingen vanuit de varkenshouderij (8%) is in vergelijking met vorig jaar iets gedaald. Vanuit de pluimveehouderij krijgt het Vertrouwensloket relatief weinig meldingen (2%). Opvallend is de trend van ex-melkveehouders die na de melkweigering (vlees)vee aanhouden en na korte of lange tijd ernstig in de problemen raken qua diergezondheid en dierenwelzijn. Dit is een categorie bedrijven die buiten beeld raakt, omdat erfbetreders op deze bedrijven minder of zelfs niet meer komen.

Recidieven: 19% eerder gemeld
Van alle meldingen is 19 procent eerder gemeld (recidieven). Het gemiddelde percentage recidieven in de periode 2001 tot en met 2017 is 15%. In 2020 was dit percentage recidieven lager dan in 2019 (24%). Echter het jaar 2020 is door de coronamaatregelen moeilijk te vergelijken met eerdere jaren, omdat erfbetreders minder vaak op de bedrijven kwamen.

Burgers melden vaker anoniem
Het Vertrouwensloket krijgt ongeveer evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders. Daarmee is het aandeel meldingen van burgers de laatste jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. Het percentage anonieme meldingen van de erfbetreders is 38 procent en van burgers 68 procent. Burgers melden dus vaker anoniem ten opzichte van de erfbetreders. Bij de niet-anonieme melding wordt de melder bij de veehouder bekend gemaakt.

7% via NVWA gemeld
Als de NVWA verminderde dierzorg constateert en de veehouder voldoet niet aan de regelgeving, dan kan deze overheidsinstantie sancties opleggen. Als daarnaast de betreffende veehouder open staat voor hulp van het Vertrouwensloket, bijvoorbeeld advies over het verzorgen van dieren, financieel advies of het inschakelen van andere soorten (maatschappelijke) hulp, dan wordt het Vertrouwensloket ingeschakeld om de boer weer op het goede pad te helpen. Met toestemming van de veehouder ontving het Vertrouwensloket 7 procent van haar meldingen via de NVWA.

Jubileum
2020 was ook een feestelijk jaar. Het Vertrouwensloket stond stil bij haar twintigjarig bestaan. “Al twee decennia bieden we als landelijk onafhankelijk loket veehouders in nood de helpende hand. In 2020 wisten bezorgde erfbetreders en burgers de weg naar het Vertrouwensloket goed te vinden. Met adviesvragen, om hun zorgen te uiten over een veehouder, om een melding te doen over verminderde dierzorg. Minder taboe op melden van verminderde dierzorg en het bespreekbaar maken van sociale, financiële of psychische gezondheid in de agrarische sector zorgt ook voor een toename in het aantal meldingen en adviesvragen”, aldus Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket.

Meer informatie leest u in ons jaarverslag!

Terug naar boven